De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, logo’s en merken zijn eigendom van Zephyrus Music vzw of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. tenzij Zephyrus Music of andere rechthebbende voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend is gebruik van enig materiaal  van deze site verboden.

Het is daarom uitdrukkelijk verboden de foto’s waarop rechten berusten voor enig (commercieel) doel te gebruiken zonder toestemming van Zephyrus Music vzw of de rechthebbenden.. Er moet altijd copyright betaald worden aan de fotografen voor het gebruik van de foto’s. Als u de foto’s of video’s die op de site staan wilt gebruiken, neem dan contact op met Zephyrus Music.


Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Zephyrus Music vzw.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede te verspreiden onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt.